Fandrindrana sy fandaminana ankapobeny eto amin’ny MESupReS sy ny (...)
18 décembre 2019
18 desambra 2019

1- Ny organisation sy ny fonctionnement n’ny Ministeran’ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa :

Araka ny didim-panjakana na décret n°2019-073 tamin’ny 21 febroary 2019 mamaritra ny andraikitra sy ny “organisation” ankabopeny ao amin’ny Ministera, ireto no anisan’ny andraikitry ny Ministra, araka ny voasoratra ao amin’ny Article 2 :

-  Mampanjary ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ho tena fanoitra ho an’ny fampandrosoana an’i Madagasikara
-  Miantoka ny fanatsarana, ny fahombiazana sy ny fitondrana tsara tantana ary ny fandriampahalemana ara-tsosialy na ny “paix sociale” eny anivon’ny Oniversite
-  Manatsara ny kalitaon’ny fampianarana ambony amin’ny fanapariahana sy ny fampiharana antsakany sy andavany ny système LMD, ny “accréditation” sy ny “assurance qualité”
-  Miantoka ny hisian’ny tontolo tsara ho an’ny fampianarana, ny fiofanana sy ny fikarohana
-  …

2- Ny fifandraisan’ny Oniversite sy ny Ministera :

Ny organigramme voalaza ao amin’ny didim-panjakana na décret n°2019-073 tamin’ny 21 febroary 2019 mamaritra ny andraikitra sy ny “organisation” ankabopeny ao amin’ny Ministera, dia milaza toy izao, ao amin’ny Article 25 :
Anisan’ny “organismes sous tutelle et rattachés au Ministère” ny Oniversite. Araka izany, eo ambanin’ny fiahian’ny Direction Générale de l’Enseignement Supérieur ireto manaraka ireto :
-  Universités publiques
-  Insituts Supérieurs de la Technologie (IST)
-  Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar (CNTEMAD)
-  Centre National de l’Enseignement de la Langue Anglaise (CNELA)

3- Ny “organisation et fonctionnement des Universités » :

Ny Article 2 ao amin’ny didim-panjakana na décret n° 2002-565 tamin’ny 4 jolay 2002 mikasika ny “organisation et fonctionnement des univesités et des établissements de l’enseignement supérieur », dia milaza fa :
-  Ny Oniversite dia « sous tutelle technique et administrative » na eo ambanin’ny fiahian’ny Ministera eo amin’ny lafiny teknika sy ara-panjakana

4- Ny fanendrena PCA eny amin’ny Oniversite :

Ny didim-panjakana na décret n° 2002-565 tamin’ny 4 jolay 2002 mikasika ny “organisation et fonctionnement des univesités et des établissements de l’enseignement supérieur », dia manambara ao amin’ny Article 13 :
-  Ny Ministra no manendry amin’ny alalàn’ny didim-pitondrana (arrêté) ny iray amin’ireo mpikambana ao amin’ny Filankevipitantanana ho lasa Filohan’ny Filankevipitantanana (PCA)

5- Ny Conseil d’administration eny amin’ny Oniversite :

Ny didim-panjakana na décret n° 2010-129 tamin’ny 12 mars 2010, izay manova andininy vitsivitsy ao amin’ny didim-pitondrana n°2002-565 tamin’ny 4 jolay 2002 mikasika ny “organisation et fonctionnement des univesités et des établissements de l’enseignement supérieur », dia milaza ao amin’ny Article 1 :
-  Ny mpikambana ao amin’ny Filankevipitantanana dia tendren’ny Ministra amin’ny alalàn’ny didim-pitondrana

6- Ny Présidents des Universités

Araka ny Article 25 ao amin’ny didim-panjakana na décret n° 2002-565 tamin’ny 4 jolay 2002 mikasika ny “organisation et fonctionnement des univesités et des établissements de l’enseignement supérieur » :
-  Tendrena amin’ny alalàn’ny didim-panjakana na décret raisina eo anivon’ny Filankevitry ny Ministra, ny Filohan’ny Oniversite izay voafidin’ny toeram-piofanana ao aminy.
-  Ary raha misy « faute grave » nataony ka voamarina na « constatée », dia afaka ajanona amin’ny asany izy amin’ny alalàn’ny didim-panjakana raisina eo anivon’ny Filankevitry ny Ministra.
-  Amin’izay fotoana izay, atsangana ny « comité intérimaire » mandra-pifidy ny Filohan’ny Oniversite vaovao. Efa nisy « comité intérimaire » napetraka tany amin’ny Oniversiten’i Mahajanga araka ny didim-pitondrana na arrêté n° 26135/2014-MESupRES tamin’ny 14 aogositra 2014. Ny Article premier sy ny Article 2 ao amin’io didim-pitondrana io no nametraka ny “comité intérimaire” tamin’izany ary natao hitantana ny « affaires courantes » eo anivon’ny Onivesite sy hanangana ny komitim-pifidianana ny Filoha vaovao.


Voir aussi:
Cours régional sur l’application de modèles pour la prédiction des (...)  |22 octobre 2019|
Première année de la Radio ROFIA Fianarantsoa  |5 septembre 2019|
Une rentrée uniformisée en marsLa première...  |21 janvier 2020|
FANAZAVANA MAROLAFY : ara-bola, rafitra LMD, fihokoana  |17 décembre 2019|
Atelier et formation pour les Universités et les IST  |11 décembre 2019|
Un misée au Parc de Tsimbazaza   |14 janvier 2020|
Verdict du tribunal ce 17 décembre 2019   |17 décembre 2019|
4è édition du FORUM DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE   |8 novembre 2019|
Fanamboarana ny CAMPUS UNIVERSITAIRE tao Soavinandriana (...)  |31 décembre 2019|
La vice-Premier ministre chinoise au Parc de Tsimbazaza  |8 novembre 2019|
Un nouveau campus et un centre photovoltaïque pour l’Université (...)  |24 octobre 2019|
Tombanezaka 2019 MESupReS sy fitokanana fotodrafitrasa  |26 décembre 2019|
Amélioration du monde de l’éducation - Nouvel Campus  |14 novembre 2019|
Les insectes s’invitent à la gastronomie nationale  |14 octobre 2019|
Université de Toliara : collectif des professeurs  |29 novembre 2019|
Foire Renala 5ème édition, Morondava  |27 septembre 2019|
Forum sur le thème « Connecter les non-connectés »  |19 septembre 2019|
Visite de la région d’Analanjirofo Fenoarivo Atsinanana.  |16 décembre 2019|
Université de Morondava - IESM  |27 septembre 2019|
2ème Copries élargie à Tsimbazaza  |5 septembre 2019|
Sortie de la deuxième promotion de l’IESSI   |16 décembre 2019|
Vers une structuration renforcée des Ecoles Doctorales   |21 novembre 2019|
1ère édition du Salon de l’étudiant et de l’emploi   |14 novembre 2019|
Le ministre Blanche Nirina Richard reçoit les meilleurs (...)   |16 décembre 2019|
CNTEMad : les examens se sont bien déroulés   |18 novembre 2019|
Vers la numérisation du centre de documentation du Parc (...)   |14 octobre 2019|
Célébration de la Journée internationale de la science   |12 décembre 2019|
Le MESUPRES tient au dialogue   |13 septembre 2019|
Les coopérations étrangères se raffermissent   |14 août 2019|
SECES et MESUPRES - Le ministère toujours ouvert au dialogue   |22 novembre 2019|
La ministre reçoit une délégation de l’IRD   |16 octobre 2019|
Passation de service à l’IST Ambositra   |3 septembre 2019|
Fambolen-kazo lehibe teny FIRARAZANA niarahana tamin’ny (...)   |22 janvier 2020|
INSTN : Journées nucléaires 2019   |25 novembre 2019|
Journée de lancement du plan d’action décennal du projet VOARY et (...)   |22 novembre 2019|